Micro bit คือ ?
  • 13 พฤศจิกายน 2018
  • 105
  • 0
    Micro:bit เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาที่เริ่มโครงการโดยสถานีโทรทัศน์ BBC (จากอังกฤษ) &n...
อ่านต่อ