www.raspberrypithailand.com

 

7. เงื่อนไขการส่งสินค้า

บริษัทจะจัดเตรียมสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทและจัดส่งให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ระบุ บริษัทสงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆกรณีที่มีการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆก็ตาม 

ใบสั่งซื้อสินค้าที่มีราคารวมตั้งแต่  2,500 บาท ขึ้นไปนั้นจะไม่คิดค่าขนส่ง ส่วนใบสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 2,500 บาทจะมีคิดค่าขนส่งตามระยะทาง น้ำหนัก หรือขนาดของกล่อง และสงวนสิทธ์ที่มีการปรับเงื่อนไขต่างๆได้หากมีเหตุอันควร

ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่ให้การจัดส่งและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ประเมินไว้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีความรับผิดไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่จะต้องชดใช้ให้แก่ลูกค้าสำหรับการไม่จัดส่งสินค้า การไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือการจัดส่งหรือการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้ากว่าที่กำหนด โดยมีข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 8 แม้ว่าการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทหรือผู้ขนส่งของบริษัท โดยให้ถือว่าระยะเวลาในการจัดส่งและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญาไม่ถือเป็นสาระสำคัญ การจัดส่งสินค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ ซึ่งบริษัทอาจใช้วิธีการจัดส่งใดๆ ที่มีอยู่ก็ได้

บริษัทของสงวนสิทธิในการจัดส่งหรือปฏิบัติตามสัญญาโดยแบ่งเป็นงวดๆ ทั้งนี้ การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ทันวันที่ต้องมีการจัดส่งตามกำหนดหรือวันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาได้นั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขัดขวางหรือจำกัดไม่ให้บริษัทจัดส่งหรือปฏิบัติตนตามสัญญาภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นงวดๆ แต่ประการใด ทั้งนี้ การจัดส่งตามกำหนดการมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 3 เดือนเท่านั้นนับแต่วันที่มีคำสั่งซื้อ

 

8. การตรวจสอบ ข้อบกพร่องและไม่ได้จัดส่ง

หมายถึง ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าหลังจากที่ได้รับจากการจัดส่ง หรือบริการ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า กรณีลูกค้าได้รับหีบห่อที่มีความเสียหาย ลูกค้าควรจะถ่ายรูปหีบห่อเอาไว้เพื่อยืนยันความเสียหายและแจ้งแก่บริษัทโดยทันที และแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันหลังจากได้รับสินค้านั้น

กรณีสินค้าไม่ได้จัดส่งหรือสินค้ามีข้อบกพร่องทางบริษัทจะมีการเปลี่ยนสินค้าให้ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้หรือคืนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าสินค้าเท่านั้น

เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ในตัวสินค้า จึงเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือไม่ก่อนใช้งานสินค้านั้น

จำนวนสินค้าที่ได้รับการจัดส่งที่บริษัทบันทึกไว้ ณ เวลาที่จัดส่งสินค้าจากสถานประกอบธุรกิจของบริษัทให้ถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติถึงจำนวนสินค้าที่ลูกค้าได้รับในการจัดส่ง เว้นเสียแต่ลูกค้ามีหลักฐานอันชัดแจ้งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นประการอื่น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดในการไม่จัดส่งสินค้าหรือการปฏิบัติตนตามสัญญาในการให้บริการ ตราบใดที่ไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวมายังบริษัทภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ควรมีการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการในสภาพการณ์อันเป็นปกติ

 

ความรับผิดใดๆ ของบริษัทสำหรับการไม่จัดส่งหรือการไม่ปฏิบัติตนตามสัญญาหรือสำหรับสินค้าที่แจ้งว่าชำรุด ณ เวลาที่จัดส่งหรือการบริการที่แจ้งว่าบกพร่องภายหลังการให้บริการภายใต้เงื่อนไขข้อ 7 จะจำกัดอยู่เพียงการหาสินค้ามาทดแทน การให้บริการใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือการชดใช้ราคาที่ชำระไปเพื่อสินค้าและบริการนั้นคืนให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาตามสมควร

 

12. การส่งคืนสินค้า

                กรณีที่ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้านั้น บริษัทจะแจ้งกลับการร้องขอจากลูกค้าหลังจากส่งเรื่องเพื่อพิจารณาตามกระบวนการแล้ว และการขอยกเลิกสัญญานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทเท่านั้น ยกเว้นการส่งผิดพลาดของบริษัทเอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

12.1 ลูกค้าจะต้องได้รับความยินยอมจากทางบริษัทก่อนจัดส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัท

12.2 ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้าที่ได้รับความยินยอมให้คืนแล้ว ภายใน 14 วันนับจากวันส่งสินค้า โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งคืนสินค้า

12.3 บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บสินค้า/รับคืนสินค้า เพิ่มอีกร้อยละ 30 จากจำนวนเงินที่ปรากฏในใบส่งของ 

12.4 สินค้าที่ส่งคืนมา จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ปกติ บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีกขาด ไม่มีการขีดเขียนใดๆ บนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ไม่มีการเย็บลวด ไม่ฉีกขาด

                12.5 รายละเอียดการรับคืนข้างต้นนี้ไม่รวมถึงสินค้าที่เป็นดีวีดี หนังสือ ซอฟท์แวร์ สินค้าที่มีอายุการเก็บรักษา สินค้าที่จัดโปรแกรมการส่งเสริมการขายต่างๆ และสินค้าที่ได้ระบุแจ้งไว้ตั้งแต่วันที่เสนอราคาว่าเป็นสินค้าที่คืนไม่ได้ (NCNR)

                12.6 กรณีที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งบริษัท และไม่ได้รับความยินยอมก่อนส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ส่งคืนสินค้ากลับลูกค้า รวมถึงคิดดอกเบี้ยตามข้อ 4. สำหรับลูกค้าที่ไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้

 

 13. การรับประกันสินค้า

 

บริษัทฯ  ขอยึดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าในเงื่อนไขเดียวกันกับของบริษัทผู้ผลิตสินค้ารายการนั้นๆ  ความเสียหายใดๆของสินค้าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลารับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตสินค้านั้น หรือแล้วแต่การตกลงกรณีพิเศษ โดยจำต้องอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน รายละเอียดดังนี้

13.1 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความบกพร่องเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม การไม่ใช้งานตามข้อแนะนำ ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือการที่ลูกค้าดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือ

ซ่อมแซมสินค้ารายการนั้นๆ โดยมิได้รับเอกสารแสดงความเห็นชอบและการยินยอมจากทางบริษัทฯ รวมถึงในกรณีที่ความเสียหายนั้นๆเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือการใช้งานอย่างถูกวิธีและครบถ้วน

13.2 หากปัญหาของสินค้าเกิดจากวัตถุดิบบกพร่อง หรือเกิดจากขั้นตอนการผลิตที่ใช้แรงงานคน หรือเกิดจากการออกแบบ รายการสินค้านั้นๆจะได้รับการซ่อมแซม หรือการทดแทนจากทางบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯในแต่ละกรณี

13.3 ในกรณีของความสูญเสียใดๆของลูกค้าซึ่งอาจเกิดจากความเสียหายของสินค้าชิ้นนั้นๆ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะรับประกันแต่เพียงสินค้าจากทางบริษัทฯเท่านั้น  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทุกกรณีที่เกิดขึ้น  รวมถึงค่าใช้จ่ายในกรณีที่ส่งคืนสินค้าไปยังต่างจังหวัด หรือต่างประเทศด้วย

13.4 การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงความพึงพอใจส่วนตัวในคุณภาพของสินค้า ความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ความพึงพอใจในคุณสมบัติของสินค้า และการอ้างอิงจากรูปภาพที่แสดงในแคตตาล็อก และหรือสื่อต่างๆ ในการโฆษณา

13.5 สินค้าที่จะได้รับการประกันโดยการทดแทนหรือซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องยังคงนับระยะเวลาประกันของสินค้ารายการนั้นๆ  ต่อจากวันที่สั่งซื้อครั้งแรก  ไม่ได้มีการนับเริ่มต้นใหม่

13.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการคืนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้  และจะส่งคืนสินค้าดังกล่าวให้ลูกค้า โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนจากลูกค้า

 

 

 

* บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขายที่ระบุมาข้างต้นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

** เงื่อนไขการขาย (Scope of Supply)  ฉบับเต็มได้ที่   (คลิ๊ก)