เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190100001 ส้มเปรี้ยวเทส 1,595.37 12/01/2019 RB125411110TH
INV20190100003 ชลธิชา โบดาร์ต 2,572.28 11/01/2019 EW223477108TH
INV20190500001 ปณิธิ ประพันธ์พจน์ 8,795.40 - รอส่งของ
INV20190200006 ทวีชัย อวยพรกชกร 3,509.60 - จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง
INV20190200007 ณัฐชยา สมสงวนสิทธิ์ 963.00 - จัดส่ง EMS
INV20190200012 จีรพันธ์ กาญจนวีระ 2,604.38 - รอการจัดส่ง
INV20190400009 จัดซื้อ 9,734.86 - รอการจัดส่ง
INV20190500002 สรณ์สิริ พู่วงศาโรจน์ 1,883.20 - รอการจัดส่ง
INV20190500003 สรณ์สิริ พู่วงศาโรจน์ 1,883.20 - รอการจัดส่ง
INV20190400006 วรสิทธิ์ เอื้อวัฒนากรณ์ 6,545.19 - รอการจัดส่ง
INV20190200005 จักรี แย้มชัยยะ 1,926.00 - รอการจัดส่ง
INV20190500008 นัทธพงศ์ สุภากร 4,893.11 - รอการจัดส่ง
INV20190200013 อรชุน ทองอ้น 1,595.37 - รอการจัดส่ง
INV20190400002 693.36 - รอการจัดส่ง
INV20190400003 นายภัทรพงษ์ สู่หนองบัว 6,479.92 - จัดส่งโดยพนักงานขนส่ง
INV20190200014 กตัญญู 1,627.47 - รอการจัดส่ง
INV20190400010 มนูศักดิ์ จานทอง 2,865.46 - รอการจัดส่ง
INV20190200015 อำนาจ โพธิภักดิ์ 3,533.14 - รอการจัดส่ง
INV20190400007 ปาณิศา ไกรวัฒนพงศ์ 2,512.36 - รอการจัดส่ง
INV20190200016 ไพศาล ทรักษา 17,860.44 - รอการจัดส่ง