เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190100001 ส้มเปรี้ยวเทส 12/01/2019 RB125411110TH
INV20190100003 ชลธิชา โบดาร์ต 11/01/2019 EW223477108TH
INV20190200006 ทวีชัย อวยพรกชกร - รอการจัดส่ง
INV20190200007 ณัฐชยา สมสงวนสิทธิ์ - รอการจัดส่ง
INV20190200012 จีรพันธ์ กาญจนวีระ - รอการจัดส่ง
INV20190200005 จักรี แย้มชัยยะ - รอการจัดส่ง
INV20190200013 อรชุน ทองอ้น - รอการจัดส่ง
INV20190200014 กตัญญู - รอการจัดส่ง
INV20190200015 อำนาจ โพธิภักดิ์ - รอการจัดส่ง
INV20190200016 ไพศาล ทรักษา - รอการจัดส่ง
INV20190200002 Hiro Yasuda - รอการจัดส่ง
INV20190200008 นาวิน อังคะนาวิน - จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง
INV20190100007 อดุลย์ นันทะแก้ว - จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ขนส่ง
INV20190100008 จิราพร​ ยอดวงค์​ - 123456789
INV20190200003 วีระชัย พูลศรีสวัสดิ์ - รอการจัดส่ง
INV20190100006 บวร ดีเทศน์ - จัดส่งได้ภายใน 3 สัปดาห์ จัดส่งโดยพนักงานขนส่ง
INV20190100010 arisa - 123456789
INV20190200009 วรสิทธิ์ เอื้อวัฒนากรณ์ - รอการจัดส่ง
INV20190200001 วลงค์กฎ ชาติทอง - รอการจัดส่ง
INV20190200010 กฤตวิทย์ หาพุทธา - รอการจัดส่ง